ข้อมูลสิ่งอื่น ๆ ที่แสดงถึงลักษณะคล้ายสัตว์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ สิ่งมีชีวิตที่เกิด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 4.5.15 สิ่งอื่น ๆ ที่แสดงถึงลักษณะคล้ายสัตว์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ สิ่งมีชีวิตที่เกิด 29/09/2562