ข้อมูลสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะกึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 4.2 สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะกึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์ 29/09/2562