ข้อมูลกลุ่มของบุคคลที่มีปีกหรือมีเขาที่จำแนกอยู่ในหมู่ต่าง ๆ กันของหมวด 4.1


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 4.1.25 กลุ่มของบุคคลที่มีปีกหรือมีเขาที่จำแนกอยู่ในหมู่ต่าง ๆ กันของหมวด 4.1 29/09/2562