ข้อมูลตัวอักษรประดิษฐ์ตัวเลขที่ประดิษฐ์เป็นรูปมนุษย์ สัตว์ พืช หรือวัตถุไม่มีชีวิต


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 27.3 ตัวอักษรประดิษฐ์ตัวเลขที่ประดิษฐ์เป็นรูปมนุษย์ สัตว์ พืช หรือวัตถุไม่มีชีวิต 29/09/2562