ข้อมูลสี่เหลี่ยมด้านขนานหรือสี่เหลี่ยมคางหมู สี่เหลี่ยมที่ด้านไม่เท่าอื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26.4.4 สี่เหลี่ยมด้านขนานหรือสี่เหลี่ยมคางหมู สี่เหลี่ยมที่ด้านไม่เท่าอื่น ๆ 29/09/2562