ข้อมูลรอยด่าง รอยจุด รอยซึม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26.13.1 รอยด่าง รอยจุด รอยซึม 29/09/2562