ข้อมูลเส้นหรือแถบมากกว่าสองเส้นหรือสองแถบ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26.11.3 เส้นหรือแถบมากกว่าสองเส้นหรือสองแถบ 29/09/2562