ข้อมูลเส้นหรือแถบประหรือจุด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26.11.14 เส้นหรือแถบประหรือจุด 29/09/2562