ข้อมูลเส้นหรือแถบหนึ่งเส้นหรือหนึ่งแถบ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26.11.1 เส้นหรือแถบหนึ่งเส้นหรือหนึ่งแถบ 29/09/2562