ข้อมูลภาพลวดลายที่แบ่งเป็นสองส่วนตามแนวเฉียง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 25.5.3 ภาพลวดลายที่แบ่งเป็นสองส่วนตามแนวเฉียง 29/09/2562