ข้อมูลภาพลวดลายที่แบ่งเป็นสองส่วนตามแนวนอน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 25.5.2 ภาพลวดลายที่แบ่งเป็นสองส่วนตามแนวนอน 29/09/2562