ข้อมูลภาพลวดลายที่แบ่งเป็นสองส่วนตามแนวตั้ง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 25.5.1 ภาพลวดลายที่แบ่งเป็นสองส่วนตามแนวตั้ง 29/09/2562