ข้อมูลภาพลวดลายที่แบ่งเป็นสองหรือสี่ส่วน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 25.5 ภาพลวดลายที่แบ่งเป็นสองหรือสี่ส่วน 29/09/2562