ข้อมูลกากบาด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 24.13.2 กากบาด 29/09/2562