ข้อมูลชื้นส่วนเทียม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 19.13.7 ชื้นส่วนเทียม 29/09/2562