ข้อมูลภาชนะสำหรับใช้ในห้องทดลองและเภสัชกรรมอื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 19.11.25 ภาชนะสำหรับใช้ในห้องทดลองและเภสัชกรรมอื่น ๆ 29/09/2562