ข้อมูลพาหนะในการขนส่งอื่น ๆ ที่ไม่จำแนกในหมวด 18.3 และ 18.5


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 18.1.25 พาหนะในการขนส่งอื่น ๆ ที่ไม่จำแนกในหมวด 18.3 และ 18.5 29/09/2562