ข้อมูลเครื่องมือและอุปกรณ์การสื่อสารและโทรคมนาคม โทรทัศน์ การบันทึกหรือการกระจาย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 16.1.4 เครื่องมือและอุปกรณ์การสื่อสารและโทรคมนาคม โทรทัศน์ การบันทึกหรือการกระจาย 29/09/2562