ข้อมูลเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การเดินเรือ การสำรวจ การถ่ายรูป การถ่ายทำภาพยนตร์ เกี่ยวกับสายตา การชั่ง การวัด การให้สัญญาณ การตรวจสอบ (ควบคุม) การช่วยชีวิตและการสอน เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการเหนี่ยวนำ การเปิดปิดหรือสับเปลี่ยน การแปลง การสะสม การคุมค่าหรือการควบคุมไฟฟ้า เครื่องอัดเสียง เครื่องรับส่งหรือทำซ้ำภาพหรือเสียง เครื่องส่งข้อมูลโดยใช้กระแสแม่เหล็ก จานอัดเสียง เครื่องขายของอัตโนมัติ และ เครื่องกลสำหรับใช้กับอุปกรณ์เกี่ยวกับเหรียญ เครื่องคิดเงิน เครื่องคิดเลข และเครื่องจักรประมวลผลข้อมูล อุปกรณ์ดับเพลิง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 9 เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การเดินเรือ การสำรวจ การถ่ายรูป การถ่ายทำภาพยนตร์ เกี่ยวกับสายตา การชั่ง การวัด การให้สัญญาณ การตรวจสอบ (ควบคุม) การช่วยชีวิตและการสอน เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการเหนี่ยวนำ การเปิดปิดหรือสับเปลี่ยน การแปลง การสะสม การคุมค่าหรือการควบคุมไฟฟ้า เครื่องอัดเสียง เครื่องรับส่งหรือทำซ้ำภาพหรือเสียง เครื่องส่งข้อมูลโดยใช้กระแสแม่เหล็ก จานอัดเสียง เครื่องขายของอัตโนมัติ และ เครื่องกลสำหรับใช้กับอุปกรณ์เกี่ยวกับเหรียญ เครื่องคิดเงิน เครื่องคิดเลข และเครื่องจักรประมวลผลข้อมูล อุปกรณ์ดับเพลิง 29/09/2562