ข้อมูลมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1772 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 29/09/2562