ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1733 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 29/09/2562