ข้อมูลลักเซมเบิร์ก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 546 ลักเซมเบิร์ก 29/09/2562