ข้อมูลความตกลงการค้าเสรีไทย – นิวซีแลนด์ มีการ ทำการศึกษาร่วมกันก่อนการเจรจา ซึ่งผลการศึกษาร่วมกันเห็นว่า การ ทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันจะช่วยให้การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศขยายตัวมากขึ้น


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 TNZCEP ความตกลงการค้าเสรีไทย – นิวซีแลนด์ มีการ ทำการศึกษาร่วมกันก่อนการเจรจา ซึ่งผลการศึกษาร่วมกันเห็นว่า การ ทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันจะช่วยให้การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศขยายตัวมากขึ้น 29/09/2562