ข้อมูลข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 J0000 ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 29/09/2562