ข้อมูลการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กพิการ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 85602 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กพิการ 29/09/2562