ข้อมูลการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 85601 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ 29/09/2562