ข้อมูลการให้บริการแก่สังคมโดยรวม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 84200 การให้บริการแก่สังคมโดยรวม 29/09/2562