ข้อมูลการบริหารราชการภาครัฐและนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 84100 การบริหารราชการภาครัฐและนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน 29/09/2562