ข้อมูลกิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 82110 กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ 29/09/2562