ข้อมูลกิจกรรมการทำความสะอาดภายในที่ใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 81292 กิจกรรมการทำความสะอาดภายในที่ใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน 29/09/2562