ข้อมูลกิจกรรมของสำนักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางาน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 78100 กิจกรรมของสำนักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางาน 29/09/2562