ข้อมูลการให้เช่าแถบวีดิทัศน์และแผ่นดิสก์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 77220 การให้เช่าแถบวีดิทัศน์และแผ่นดิสก์ 29/09/2562