ข้อมูลการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 72102 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 29/09/2562