ข้อมูลการให้สินเชื่อเพื่อการค้าและการลงทุน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 64921 การให้สินเชื่อเพื่อการค้าและการลงทุน 29/09/2562