ข้อมูลสัญญาเช่าทางการเงิน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 64910 สัญญาเช่าทางการเงิน 29/09/2562