ข้อมูลการประมวลผลข้อมูลการสร้างแม่ข่ายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 63110 การประมวลผลข้อมูลการสร้างแม่ข่ายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 29/09/2562