ข้อมูลการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง (ยกเว้นทางออนไลน์)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 60101 การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง (ยกเว้นทางออนไลน์) 29/09/2562