ข้อมูลการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 60100 การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง 29/09/2562