ข้อมูลกิจกรรมการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 59202 กิจกรรมการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี 29/09/2562