ข้อมูลกิจกรรมการบันทึกเสียงลงบนสื่อ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 59201 กิจกรรมการบันทึกเสียงลงบนสื่อ 29/09/2562