ข้อมูลการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสาร


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 58130 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสาร 29/09/2562