ข้อมูลกิจกรรมการดำเนินงานของสนามบิน (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 52231 กิจกรรมการดำเนินงานของสนามบิน (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า) 29/09/2562