ข้อมูลการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศที่มีตารางเวลา


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 51101 การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศที่มีตารางเวลา 29/09/2562