ข้อมูลการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 51100 การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ 29/09/2562