ข้อมูลการขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 50110 การขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล 29/09/2562