ข้อมูลการขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 49203 การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด 29/09/2562