ข้อมูลการขายปลีกที่ไม่ได้กระทำในร้านค้าแผงลอยหรือตลาด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 47900 การขายปลีกที่ไม่ได้กระทำในร้านค้าแผงลอยหรือตลาด 29/09/2562