ข้อมูลการขายปลีกผลิตภัณฑ์อาหารบนแผงลอยและตลาด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 47811 การขายปลีกผลิตภัณฑ์อาหารบนแผงลอยและตลาด 29/09/2562