ข้อมูลการขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว 29/09/2562