ข้อมูลการขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 46100 การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 29/09/2562